PHP phiên bản 7.1.0 đã chính thức ra mắt với nhiều cải tiến mới như kiểu dữ liệu có thể rỗng, kiểu trả về void, thiết lập mức truy cập các hằng ở các đối tượng và còn nhiều thứ khác, bây giờ chúng ta hãy xem qua các cải tiến mới có gì hay nhé.

Nullable Types

Bây giờ các phương thức, hàm có thể trả về rỗng mà không bị ràng buộc như trước chỉ cần thêm dấu chấm hỏi ? ở phía trước kiểu dữ liệu trả về, ví dụ:

Void Return Type

Chúng ta đã có thể đặt kiểu trả về là void cho một phương thức, hoặc hàm bất kỳ:

Class constant Visibility

Việc thiết lập các mức truy cập trong đối tượng trước đây chỉ được cấp cho thuộc tính và phương thức, ở phiên bản 7.1.0 đã cho phép ta cấp quyền cho Hằng, xem qua ví dụ sau:

Catching Multiple Exception Types

Trước đây khi càn bắt các Exception ta thường làm như sau:

Từ PHP 7.1.0, ta có thể gộp các Exception cùng kiểu, cùng mục đích như các điều kiện:

More and more…

Còn các cải tiến khác cũng rất hay như:

  • Hỗ trợ Curl HTTP/2 server
  • Cải tiến mảng và list()
  • Loại bỏ bỏ hàm mcrypt()
  • Còn nữa…

Để xem đầy đủ những thay đổi, điểm mới của phiên bản php 7.x bạn truy cập vào release announcement hoặc changelog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here