Hook

Javascript

React Hooks?

Một tính năng mới vừa được đề nghị cho phép bạn sử dụng state và các tính năng khác của React mà không cần phải viết class.

Đọc thêm