Home Tags Laravel 5.4

Tag: laravel 5.4

Laravel 5.4: Specified key was too long error

Laravel 5.4 đã chuyển database character set mặc định là utf8mb4 để có thể hỗ trợ lưu trữ emojis. Nếu các dự án mới của bạn đang chạy MySQL v5.7.7 hoặc cao hơn thì bạn không cần làm...

Latest Posts

Popular